Tuesday, February 27, 2007

000058-คนแปลกหน้าที่รู้จักกันดี~เหมียว อัจฉริยา สินรัชตานันท์

คนแปลกหน้าที่รู้จักกันดี~เหมียว อัจฉริยา สินรัชตานันท์
อัลบั้ม : Music Clay

รู้ดีว่าเธอมาลา แค่สบตาก็รู้สึก..ก็รู้ตัว
ฉันยอมบอกเลยว่ากลัว
ใจมันมัวและหมองหม่น..ไม่พร้อมจะฟัง

เบื่อรักเก่า ๆ แล้ว อยากจบใช่ไหม
ไม่อยากจะดึงรั้งใคร ถ้ามันไม่เร็วอย่างนี้

สิ่งที่ฉันต้องเจอ..ยังเจอไม่ไหว
อย่าให้ฉันต้องเจอมันเลยได้ไหม
กับฉันวันนี้ ไม่มีทางไหน
ที่จะลืมว่ารักเธอ

สิ่งที่ฉันต้องเจอ..มันเจ็บรู้ไหม
อย่ากลายเป็นคนแปลกหน้าที่เคยรู้จักดี
กับคนที่เคยรักกัน
อย่าเป็นแบบนั้นเลย

ก็คนมันเคยมีใจ ไม่ใช่คนไม่รู้จัก .. ไม่รู้ใจ
ให้เป็นคนอื่นคนไกล
โดยที่ใจฉันรักอยู่..ช่างยากเย็น

เบื่อรักเก่า ๆ แล้ว อยากจบใช่ไหม
ไม่อยากจะดึงรั้งใคร ถ้ามันไม่เร็วอย่างนี้

สิ่งที่ฉันต้องเจอ..ยังเจอไม่ไหว
อย่าให้ฉันต้องเจอมันเลยได้ไหม
กับฉันวันนี้ ไม่มีทางไหน
ที่จะลืมว่ารักเธอ

สิ่งที่ฉันต้องเจอ..มันเจ็บรู้ไหม
อย่ากลายเป็นคนแปลกหน้าที่เคยรู้จักดี
กับคนที่เคยรักกัน
อย่าเป็นแบบนั้นเลย

สิ่งที่ฉันต้องเจอ..ยังเจอไม่ไหว
อย่าให้ฉันต้องเจอมันเลยได้ไหม
กับฉันวันนี้ ไม่มีทางไหน
ที่จะลืมว่ารักเธอ

สิ่งที่ฉันต้องเจอ..มันเจ็บรู้ไหม
อย่ากลายเป็นคนแปลกหน้าที่เคยรู้จักดี
กับคนที่เคยรักกัน
อย่าเป็นแบบนั้นเลย

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google