Monday, June 26, 2006

บีบมือ~นีซ (กะล่อนคูณสอง).

บีบมือ~นีซ
เพลงประกอบ กะล่อนคูณสอง

ฮา...ฮา...ฮา

ไม่เคยรู้เลย ว่าเพราะเหตุใด
ทำไมฉันจึงรู้สึก อย่างนี้
ทุกสิ่งช่างสวยงาม
และดูเหมือนจะมี
อะไรที่เป็นพิเศษ

ฉัน...อยากจะรู้จริงๆ ว่าสิ่งนั้น
เกิดกับฉันจริงๆ ไม่ใช่ฝัน
ไม่ได้ฝันกลางวัน
ที่เธอมายืนอยู่ตรงนี้
จับมือมองตาฉันตอนนี้

เพราะทุกนาที ที่มีเธออยู่ข้างกาย (ฉันรู้สึก)
มันเหมือนทุกอย่างช่างมีคุณค่าและมีความหมาย
ให้ชีวิตฉัน เป็นดังความฝันที่สดใส

หัวใจล่องลอยทุกครั้งที่ฟังเสียงเธอ (ฉันรู้สึก)
และเสียงของเธอ มันช่างอบอุ่น จนใจฉันอ่อนไหว
ช่วยบีบมือของฉัน
และบอกว่า วันนี้ไม่ได้ฝันไป

ยากจะรู้จัง ว่าเพราะเหตุใด ทำไมฉันจึงรู้สึกอย่างนี้
ทุกสิ่งช่างสวยงาม และดูเหมือนจะมี อะไรที่เป็นพิเศษ

ฉัน...อยากจะรู้จริงๆ ว่าสิ่งนั้น
เกิดกับฉันจริงๆ ไม่ใช่ฝัน
ไม่ได้ฝันกลางวัน
ที่เธอมายืนอยู่ตรงนี้
จับมือมองตาฉันตอนนี้

เพราะทุกนาที ที่มีเธออยู่ข้างกาย (ฉันรู้สึก)
มันเหมือนทุกอย่างช่างมีคุณค่าและมีความหมาย
ให้ชีวิตฉัน เป็นดังความฝันที่สดใส

หัวใจล่องลอยทุกครั้งที่ฟังเสียงเธอ (ฉันรู้สึก)
และเสียงของเธอ มันช่างอบอุ่น จนใจฉันอ่อนไหว
ช่วยบีบมือของฉัน
และบอกว่า วันนี้ไม่ได้ฝันไป

ทุกนาที ที่มีเธออยู่ข้างกาย (ฉันรู้สึก)
มันเหมือนทุกอย่างช่างมีคุณค่าและมีความหมาย
ให้ชีวิตฉัน เป็นดังความฝันที่สดใส

หัวใจล่องลอยทุกครั้งที่ฟังเสียงเธอ (ฉันรู้สึก)
และเสียงของเธอ มันช่างอบอุ่น จนใจฉันอ่อนไหว
ช่วยบีบมือของฉัน
และบอกว่า วันนี้ไม่ได้ฝันไป

เพราะทุกนาที ที่มีเธออยู่ข้างกาย (ฉันรู้สึก)
มันเหมือนทุกอย่างช่างมีคุณค่าและมีความหมาย
ให้ชีวิตฉัน เป็นดังความฝันที่สดใส


Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google