Wednesday, February 15, 2006

นานอีกหน่อย~ใหญ่ โมโนโทน

นานอีกหน่อย~ใหญ่ โมโนโทน

ฝนเกือบหยุดตกแล้ว
หมดเวลา
ที่ฉันจะยืนตรงนี้
และเธอจะยืนตรงนี้

รู้ว่าอากาศหนาว
ยิ่งทำให้หนาวสั่น
ทำไมวันนี้นั่นไม่เป็นอย่างใจ

ภาวนา
เมื่อฝนโปรยหยดสุดท้าย
ฉันเพียงขอให้เธอ
อย่าจากไปจะได้ไหม

ฉัน
อยากขอให้ลมช่วยพัดมาอีกหน่อย
ให้ฝนโปรยอีกหน่อย
เพราะว่าฉัน
อยากให้เธอยืนเคียงข้างกันอีกหน่อย
รอฝนนานอีกหน่อย ได้ไหมเธอ

ภาวนา
เมื่อฝนโปรยหยดสุดท้าย
ฉันเพียงขอให้เธอ
อย่าจากไปจะได้ไหม

ฉัน
อยากขอให้ลมช่วยพัดมาอีกหน่อย
ให้ฝนโปรยอีกหน่อย
เพราะว่าฉัน
อยากให้เธอยืนเคียงข้างกันอีกหน่อย
รอฝนนานอีกหน่อย

ฉัน
อยากขอให้ลมช่วยพัดมาอีกหน่อย
ให้ฝนโปรยอีกหน่อย
เพราะว่าฉัน
อยากให้เธอยืนเคียงข้างกันอีกหน่อย
รอฝนหายนานอีกสักนิด
ให้ฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้ เป็นคนที่โชคดีอีกสักหน่อย

เป็นคนที่โชคดี รอฝนนานอีกหน่อย
ฝนช่วยโปรยอีกหน่อย ลมช่วยพัดอีกหน่อย
เป็นคนที่โชคดี รอฝนนานอีกหน่อย
ฝนช่วยโปรยอีกหน่อย ลมช่วยพัดอีกหน่อย
เป็นคนที่โชคดี รอฝนนานอีกหน่อย
ฝนช่วยโปรยอีกหน่อย ลมช่วยพัดอีกหน่อย
เป็นคนที่โชคดี อีกสักนิด


รอฝนให้นานอีกสักนิด
ให้ฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้
เป็นคนที่โชคดี อีกสักนิด

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google