Friday, August 04, 2006

กบ ~ หวิว ณัฐพนธ์ วงษ์สนิท

กบ ~ หวิว ณัฐพนธ์ วงษ์สนิท
อัลบั้ม: หวิว

ต้องบอกกับเธอครั้งสุดท้าย
ยังไงต้องจริงจัง ก็ข่าวที่ลือที่ได้ฟัง
มันทำให้เคืองใจ
ก็เรื่องมันหนามันหนักหู...
ก็รู้ไม่ไว้ใจ ก็มันกังวล
ทนไม่ไหว มันต้องฟัง

บอกมาดังๆ อยากฟังได้ไหม
เรื่องที่เธอไปมีใครจริงหรือเปล่า
ถ้า...หากเป็นเรื่องจริงจะถูกทิ้งก็เอา
แต่อย่าต้องให้เดาได้ไหม...

เหมือนดังกบในกะลา
เธอปิดตาฉันเอาไว้...
มืดมิดไม่เข้าใจเรื่องที่เกิด...
ถ้าตัวเธอนอกใจจริง
แล้วจะทิ้งก็ไปเถิด
ทิ้งฉันด้วยความจริงได้ไหม
รักใครก็ไปเลย

บอกมาดังๆ อยากฟังได้ไหม
เรื่องที่เธอไปมีใครจริงหรือเปล่า
ถ้า...หากเป็นเรื่องจริงจะถูกทิ้งก็เอา
แต่อย่าต้องให้เดาได้ไหม...

เหมือนดังกบในกะลา
เธอปิดตาฉันเอาไว้...
มืดมิดไม่เข้าใจเรื่องที่เกิด...
ถ้าตัวเธอนอกใจจริง
แล้วจะทิ้งก็ไปเถิด
ทิ้งฉันด้วยความจริงได้ไหม
รักใครก็ไปเลย

บอกมาดังๆ อยากฟังได้ไหม
เรื่องที่เธอไปมีใครจริงหรือเปล่า
ถ้า...หากเป็นเรื่องจริงจะถูกทิ้งก็เอา
แต่อย่าต้องให้เดาได้ไหม...

เหมือนดังกบในกะลา
เธอปิดตาฉันเอาไว้...
มืดมิดไม่เข้าใจเรื่องที่เกิด...
ถ้าตัวเธอนอกใจจริง
แล้วจะทิ้งก็ไปเถิด
ทิ้งฉันด้วยความจริงได้ไหม
รักใครก็ไปเลย
 

Launch in external player


Post a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google