Sunday, July 02, 2006

ลืมไปหรือเปล่า~ซาร่า นุศรา ผุงประเสริฐ

ลืมไปหรือเปล่า~ซาร่า นุศรา ผุงประเสริฐ
Girl - Friend

เธอก็เคยบอกชอบกัน
และเธอมีเหตุผล
เพราะฉันไม่เหมือนใคร

เธอก็เคยประทับใจ
ในความไม่ซ้ำใคร
ที่ฉันเป็นแบบฉัน

เธอกลับมาไม่ชอบใจ
บอกกันในวันนี้
ให้ฉันทำตัวใหม่

เธอให้ฉันทำเหมือนใคร
ที่เธอประทับใจ
ให้เมือนเธอต้องการ

เธอลืมไปหรือเปล่า
รักฉันเพราะอะไร
ลืมไปหรือเปล่า
ชอบฉันที่ตรงไหน

อยากให้เธอทบทวน
วันนี้ฉันควรเปลี่ยนเพราะอะไร
เพราะฉันไม่เคยเปลี่ยน
หรือเพียงเพราะว่าใจเธอ
ไม่เหมือนเดิม

ฉันก็เป็นอย่างที่เป็น
ก็เป็นมานานแล้ว
เธอเองก็รู้ดี

ทำอย่างเดิมมาทุกที
กลายเป็นดูไม่ดี
ไม่รู้เพราะอะไร

เธอกลับมาไม่ชอบใจ
บอกกันในวันนี้
ให้ฉันทำตัวใหม่

เธอให้ฉันทำเหมือนใคร
ที่เธอประทับใจ
ให้เมือนเธอต้องการ

เธอลืมไปหรือเปล่า
รักฉันเพราะอะไร
ลืมไปหรือเปล่า
ชอบฉันที่ตรงไหน

อยากให้เธอทบทวน
วันนี้ฉันควรเปลี่ยนเพราะอะไร
เพราะฉันไม่เคยเปลี่ยน
หรือเพียงเพราะว่าใจเธอ
ไม่เหมือนเดิม

เธอลืมไปหรือเปล่า
รักฉันเพราะอะไร
ลืมไปหรือเปล่า
ชอบฉันที่ตรงไหน

อยากให้เธอทบทวน
วันนี้ฉันควรเปลี่ยนเพราะอะไร
เพราะฉันไม่เคยเปลี่ยน
หรือเพียงเพราะว่าใจเธอ
ไม่เหมือนเดิม

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google