Saturday, June 10, 2006

ต้นไม้ของพ่อ~เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

ต้นไม้ของพ่อ~เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
อัลบั้ม : แทนหัวใจ...ให้พ่อ

นานมาแล้ว พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา
เพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาว
และคอยเป็นร่มเงา
ปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆ คน

พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป
เพื่อจะผลิตใบออกผล
ให้เรา ทุกๆ คน
เติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านของเรา

ผ่านมาแล้วห้าสิบปี
ต้นไม้นั้นสูงใหญ่
ลมแรงเท่าไรก็บรรเทา
ออกผลให้เก็บกิน
แตกใบเพื่อให้ร่มเงา
คอยดูแลเราให้เรายังมีวันอยู่ต่อไป

จนวันนี้ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่
ลูกได้อยู่ได้คอย อาศัย
แผ่นดินยังกว้างไกล
แต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่า

ลูกที่เกิดต้นนี้นั้นยังอยู่
และยังอยู่เพื่อคอยรักษา
จะรวมใจเข้ามา
จะมีที่สัญญาในหัวใจ

จากวันนี้สักหมืนปี
ต้นไม้ที่พ่อปลูก
ต้องสวยต้องงดงมและยิ่งใหญ่
สืบสานและติดตาม
จากรอยที่พ่อตั้งใจ
เหงื่อเราจะเทไป
ให้ต้นไม้ ของพ่อ ยังงดงาม

จากวันนี้สักหมืนปี
ต้นไม้ที่พ่อปลูก
ต้องสวยต้องงดงมและยิ่งใหญ่
สืบสานและติดตาม
จากรอยที่พ่อตั้งใจ
เหงื่อเราจะเทไป
ให้ต้นไม้ ของพ่อ ยังงดงาม

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google