Saturday, May 13, 2006

สบาย สบาย~เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

สบาย สบาย~เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

สบาย สบาย
ถูกใจก็คบกันไป
เพราะฉันเป็นคนไม่สนอะไร
ไม่เคยคิดกวนใจใคร
สบาย สบาย
หากเราจะคบกันไป
ฉันขอเพียงความรักและจริงใจ
ไม่เคยต้องการอะไร

สบาย สบาย
แล้วเธอก็คงเข้าใจ
เรานั้นจะอยู่เรียนรู้กันไป
จะทุกข์จะสุขเพียงไหน
สบาย สบาย

แม้วันใดที่ใจเธอเปลี่ยน
ไม่เห็นจะแปลก
เมื่อรู้จากปาก
ว่าคิดจะจากฉันไป
ก็คงเข้าใจ ว่าเธอต้องไป
ก็คงเสียใจและคงเสียดาย

แต่ก็ยังสบาย
หากเธอจะทิ้งกันไป
เพราะฉันเป็นคนไม่ฝืนใจใคร
ก็คงเลิกรากันไป
แบบสบาย


Right click here to download file
Post a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google