Tuesday, April 25, 2006

ความจริงในใจ~เครสเชนโด้.

ความจริงในใจ~เครสเชนโด้
อัลบั้ม: เครสเชนโด้

ความจริงรู้สึกผิดเต็มหัวใจ
ต่อคนข้างกายฉันที่ยังคงเดินด้วยกัน
ใจเจ้ากรรมยังคงไหวหวั่น
กลับไปคิดถึงเธอคนเดิมคนนั้น
ก็รู้ว่าไม่ควรคิด ก็รู้ว่าผิดต่อเขาที่อยู่ตรงนี้

ฉันรู้ว่าควรจะลืมเรื่องของเธอ
ถ้าคนข้างฉันรู้เรื่องเธอ เขาคงหมดใจ
ฉันไม่รู้ว่าเหตุผลใด ภาพเธอนั้นยังคงรบกวนจิตใจ

ก็รู้ว่าไม่ควรคิด ก็รู้ว่าผิดต่อเขา
แต่เธอคนนั้น

ความจริงในใจ
ไม่เคยมีใครแทนที่ความรู้สึก
ที่ฉันยังมีให้เธออยู่
เธอยังคงมาวนเวียนอยู่ในความฝันยามค่ำคืน
ให้ฉันเองสับสนในใจ

ก็รู้ว่าไม่ควรคิด ก็รู้ว่าผิดต่อเขา
แต่เธอคนนั้น

ความจริงในใจ
ไม่เคยมีใครแทนที่ความรู้สึก
ที่ฉันยังมีให้เธออยู่
เธอยังคงมาวนเวียนอยู่ในความฝันยามค่ำคืน
ให้ฉันเองสับสนในใจ

ความจริงในใจ
ไม่เคยมีใครแทนที่ความรู้สึก
ที่ฉันยังมีให้เธออยู่
เธอยังคงมาวนเวียนอยู่ในความฝันยามค่ำคืน
ให้ฉันเองสับสนในใจ

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google