Sunday, April 02, 2006

สัญญาจากเพื่อน~มิสทีน ไทยแลนด์..

สัญญาจากเพื่อน~มิสทีน ไทยแลนด์
อัลบั้ม: มิสทีน ไทยแลนด์ แก็งค์

ที่เราได้มาพบ ที่เราได้ใกล้กัน
ที่ความฝันพาเราทั้งหมดมาอยู่ตรงนี้
ที่ได้ผูกและพัน แบ่งปันสิ่งที่ดี
นั่นเป็นเพราะว่าเราต่างมีฝันเดียวกัน

แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ใจเพื่อนจะไม่เปลี่ยนแปลง
เพราะเรามั่นใจไม่ว่ายังไง (ไม่ว่ายังไง)
ก็จะมีเธอและฉัน (จะยังมีเราเหมือนเดิม)

สิ่งที่เราทำวันนี้ จะเป็นดังคำสัญญา
และต่อจากนี้หัวใจฉันจะไม่ลืมเลือน
จะเก็บเวลาตอนนี้ เพื่อให้มันคอยย้ำเตือน
ให้เป็นเสมือนตัวแทนเมื่อเรา...ห่างไกล

เมื่อได้เจอะกันแล้ว ได้เป็นเพื่อนรักกัน
แต่สุดท้ายก็คงถึงวันต้องห่างกันไกล
อยากจะบอกกับเธอ ให้เธอจงตั้งใจ
เดินตามฝันของเธอต่อไป ให้เธอสู้

แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ใจเพื่อนจะไม่เปลี่ยนแปลง
เพราะเรามั่นใจไม่ว่ายังไง (ไม่ว่ายังไง)
ก็จะมีเธอและฉัน (จะยังมีเราเหมือนเดิม)

สิ่งที่เราทำวันนี้ จะเป็นดังคำสัญญา
และต่อจากนี้หัวใจฉันจะไม่ลืมเลือน
จะเก็บเวลาตอนนี้ เพื่อให้มันคอยย้ำเตือน
ให้เป็นเสมือนตัวแทนเมื่อ...ห่างไกล

นานเท่าไร หัวใจยังคงจะจดจำทุกวินาทีที่ได้มีกัน
ฉันและเธอจะเหมือนเดิม

สิ่งที่เราทำวันนี้ จะเป็นดังคำสัญญา
และต่อจากนี้หัวใจฉันจะไม่ลืมเลือน
จะเก็บเวลาตอนนี้ เพื่อให้มันคอยย้ำเตือน
ให้เป็นเสมือนตัวแทนเมื่อ...ห่างไกล

นานเท่าไร หัวใจยังคงจะจดจำทุกวินาทีที่ได้มีกัน
ฉันและเธอจะเหมือนเดิม

Right click here to download file
Post a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google