Friday, February 03, 2006

โชว์ไทม์ (Showtime)~จี-จูเนียร์

โชว์ไทม์ (Showtime)~จี-จูเนียร์
อัลบั้ม: 10 Club

come on girl.. yeah
มีอะไรดีดีก็เอามาโชว์กันหน่อย
all right, all right, all right
เดี๋ยวเสียของ ถ้าไม่เอามาปล่อย
that right, that right, that right

showtime
come on everybody
hey hey ไมต้องกลัวใคร
showtime ไม่ต้องเกรงใจ
hey hey ไม่ต้องกลัวหรอก
ทำอะไรอะไร ก็ทำเลย
เต้นอะไรอะไร ก็เต้นเลย
มีอะไรอะไร ก็โชว์เลย
เอาเลยเอาเลยเอา ฉันดูเอง

ไม่ได้มีเวทีให้มาโชว์บ่อยๆ
all right, all right, all right
มีตัวตน ก็จะขอดูหน่อย
that right, that right, that right

showtime
come on everybody
hey hey ไม่ต้องกลัวใคร
showtimeไม่ต้องเกรงใจ
hey hey ไม่ต้องกลัวหรอก
ทำอะไรอะไร ก็ทำเลย
เต้นอะไรอะไร ก็เต้นเลย
มีอะไรอะไร ก็โชว์เลย
เอาเลยเอาเลยเอา ฉันดูเอง

นานาน้าน่าา น้าน่านาน้าา
นาน้าน่าา น้าน่านาน้า

showtime
come on everybody
hey hey ไม่ต้องกลัวใคร
showtimeไม่ต้องเกรงใจ
hey hey ไม่ต้องกลัวหรอก
ทำอะไรอะไร ก็ทำเลย
เต้นอะไรอะไร ก็เต้นเลย
มีอะไรอะไร ก็โชว์เลย
เอาเลยเอาเลยเอา ฉันดูเอง

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google