Sunday, February 19, 2006

เหมือนคนละฟากฟ้า~สุเทพ วงศ์กำแหง

เหมือนคนละฟากฟ้า~สุเทพ วงศ์กำแหง
คำร้อง จงรัก จันทร์คณา ทำนอง มนัส ปิติสานต์

มีประโยชน์อื่น อันใด
ที่รัก เรารักกันปานจะกลืน
แต่กายเราห่าง ดั่งอาทิตย์ไกลกลางคืน
มืดมนฝืน ฝืนโชคชะตา

ได้แต่หลอก ปลอบใจกัน
ว่าสักวัน ความรักสมจินตนา
จนสิ้นจากใจ ได้ครองรักเพียงอุรา
เกินเอื้อมมือคว้า วิวาห์ดูหมดทาง

ต่างกัน ทุกฐานันดร
ดั่งมีสิงขร เช่นประตูกั้นขวาง
ถึงเราสัญญา ว่ารักกันมั่นจีรัง
แต่ดูเหมือนดัง อยู่คนละฟากฟ้า

คิดสลัด ตัดใจไกล
สุดฝืนใจ ด้วยรักแรกตรึงอุรา
จำฝืนใจข่ม อยู่กับรักอย่างทรมา
รอวาสนา ชี้ชะตา จนกว่าจะตาย

ต่างกัน ทุกฐานันดร
ดั่งมีสิงขร เช่นประตูกั้นขวาง
ถึงเราสัญญา ว่ารักกันมั่นจีรัง
แต่ดูเหมือนดัง อยู่คนละฟากฟ้า

คิดสลัด ตัดใจไกล
สุดฝืนใจ ด้วยรักแรกตรึงอุรา
จำฝืนใจข่ม อยู่กับรักอย่างทรมา
รอวาสนา ชี้ชะตา จนกว่าจะตาย

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google