Saturday, January 21, 2006

ไม่ต้องมีคำบรรยาย~Mr.Team

ไม่ต้องมีคำบรรยาย~Mr.Team

จะแต่งจะเติมถ้อยคำ สักกี่หมื่นคำ
ให้เอาความดีๆ มารวมกัน
คงจะต้องคุย ยกเรื่องราวสักร้อยพัน
เพื่อบอกว่าตัวเธอเป็นเช่นไร

ต้องบอกต้องอธิบาย สักกี่หมื่นวัน
เพื่อรวมความเป็นจริงที่เป็นเธอ
ใจที่งดงาม และความดีของเธอ
ก็เกินที่ใครๆ จะเข้าใจ

จะเป็นยังไงก็ไม่สำคัญ
แค่ขอให้ฉันนั้นได้รักเธอ
ก็ใจมันยินยอม มันยังอยากจะรักเธอ
ไม่ห็นต้องพูดอะไรให้มันมากมาย

ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้ง
ไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอ
ไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอ
ให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอ

จะเปลี่ยนเอาใครทดแทน สักกี่หมื่นคน
ให้แทนเธอคนเดียวไม่มีทาง
จะดีสักเท่าไร ฉันไม่เอาสักอย่าง
ก็มีเธอคนเดียว ทั้งหัวใจ

จะเป็นจะตายก็ไม่สำคัญ
แค่ขอให้ฉันนั้นได้รักเธอ
ก็ใจมันยินยอม มันยังอยากจะรักเธอ
ไม่ห็นต้องพูดอะไรให้มันมากมาย

ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้ง
ไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอ
ไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอ
ให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอ

ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้ง
ไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอ
ไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอ
ให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอ

ไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอ
ให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอ

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google